Privacyverklaring Bedrijvenvereniging TPN-WEST

Algemeen

Bedrijvenvereniging TPN-WEST heeft de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u onder andere weten welke gegevens wij verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Bedrijvenvereniging TPN-WEST. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. 

Bedrijvenvereniging TPN-WEST verwerkt met name NAW-gegevens en contactgegevens van leden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van overeenkomst.

Incidenteel verwerkt Bedrijvenvereniging TPN-WEST voor communicatie doeleinde. De wettelijke grondslag voor het verwerken van foto’s is toestemming. We zullen deze gegevens dan ook niet verwerken indien er geen toestemming voor is gegeven. Een betrokkene kan de toestemming ten alle tijden intrekken via bedrijvenvereniging@tpnwest.nl.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bedrijvenvereniging TPN-WEST of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Communicatie
  • Facturatie

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, wat samen kan hangen met de aard van onze relatie tot u.

Uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten.  Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het op deze website weergegeven e-mailadres of via het contactformulier.

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van bezwaar

De privacywetgeving biedt u het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

Recht om klacht in te dienen

Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel mogelijk en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Gegevens delen met anderen?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw toestemming. Mocht dat toch nodig zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Aansprakelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin uw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

In geen geval kan Bedrijvenvereniging TPN-WEST aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, IP-adres en indentificatiegegevens, en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten van Bedrijvenvereniging TPN-WEST. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

Bedrijvenvereniging TPN-WEST

Postbus 1462

6501 BL Nijmegen

Te: 024 – 322 14 66

E-mail: bedrijvenvereniging@tpnwest.nl