Gladheidbestrijding Nijmegen

De gladheidbestrijding op het openbare wegennet is een wettelijk, publieke taak die is toebedeeld aan de verantwoordelijk wegbeheerder. Hoe de wegbeheerder de gladheidbestrijding organiseert, welke doelen hij hierbij nastreeft en welke prioriteiten daarbij gesteld worden, mag worden ingevuld door de wegbeheerder zelf.

Naar aanleiding van de Stadsbegroting 2019 dient €100.000 op de kosten van de gladheidsbestrijding bespaard te worden. Op grond van de vrijheid die de gemeente als wegbeheerder heeft om in de gladheidbestrijding keuzes te maken en prioriteiten te stellen, is er voor gekozen om deze besparing te realiseren op het terugbrengen van het te strooien areaal.

In afstemming met de afdelingen Mobiliteit en Economische Zaken heeft dit geresulteerd in het schrappen van 101 (woon)straten uit de 2e en 3e prioriteit van het huidige areaal.

Hierbij is achtereenvolgens rekening gehouden met:

-de uitgangspunten uit de beleidsnota “Grip op Gladheid”

-de prioriteit van de desbetreffende straat/route

-de minimale afstand van 350 meter tot aan een gestrooide route c.q.

-de aanwezigheid van een alternatieve, gestrooide route

-de aanwezigheid van scholen en/of winkelcentra

-het gebruik(de intensiteit en gebruikerscategorie m.n. fietsers).

Download voor meer informatie het Uitvoeringsprogramma Gladheidsbestrijding Nijmegen 2018-2019. Hierin vindt u tevens het overzicht van de straten die vanaf dit winterseizoen niet meer gestrooid worden, ook op het bedrijventerrein.