Brief TPN-West en BVKN aan college van B&W over ruimtelijke ontwikkelingen Kinderdorp Neerbosch

In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders hebben TPN-West en BVKN hun zorgen geuit over de ruimtelijke ontwikkelingen die zijn opgenomen in het ambitiedocument voor Kinderdorp Neerbosch. Beide organisaties voelen dat deze plannen zijn opgesteld zonder voldoende overleg met bewoners en omliggende bedrijven.

De belangrijkste punten van bezwaar betreffen het aantal voorgestelde woningen en de locatie van de nieuwe sporthal. Waar een oorspronkelijk plan slechts 15 woningen omvatte, een aantal waar TPN-West en BVKN zich in konden vinden, is dit aantal in het nieuwe ambitiedocument aanzienlijk hoger. Dit heeft geleid tot onvrede onder de betrokken partijen.

Het participatieproces van vorig jaar heeft bij TPN-West en BVKN het gevoel achtergelaten dat de omgeving weliswaar heeft mogen meedenken over de beschrijving van het gebied en de uitgangspunten van het nieuwe plan, maar dat er geen ruimte was voor overleg over de daadwerkelijke invulling. Volgens beide organisaties leek het erop dat de gemeente vanaf het begin van het ambitiedocument proces al wist hoe groot de ontwikkelingen in het gebied zouden zijn. Dit heeft geleid tot een gevoel van machteloosheid bij TPN-West en BVKN, die liever hadden gezien dat er verschillende keuzes op tafel lagen in plaats van een voldongen feit.

TPN-West en BVKN zijn bereid om mee te denken over alternatieven binnen bepaalde kaders. Echter, zij benadrukken dat zij, en met name de klankbordgroep, geen invloed hebben gehad op de afweging van de hoeveelheid woningen tegenover de kostenneutraliteit, wat nu een hard uitgangspunt van de gemeente Nijmegen blijkt te zijn.

Aanvullend is er o.a. zorg over de toenemende verkeersstromen die gaan ontstaan. In de huidige situatie is het al lastig om het Kinderdorp in of uit te rijden.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Alle informatie kunt u lezen op MIJN WIJKPLAN